• Normen en waarden

  Inleiding

  S.V. Vosta wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. S.V. Vosta wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . De voetbalvereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties worden opgelegd door het bestuur van de vereniging.

  Algemeen

  De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

  Doelstelling

  S.V. Vosta wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat S.V. Vosta een vereniging is om trots op te zijn.

  Algemene gedragsregels

  Het bestuur van S.V. Vosta vraagt aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

  Uitgangspunt

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

  Tijdens de wedstrijd:

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
  • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

  Uitgangspunt:

  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. 

  Op en rond het sportcomplex:

  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
  • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
  • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

  Uitgangspunt:

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden.

  Alcohol, tabak en drugs:

  • Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.
  • Tijdens wedstrijden van het eerste elftal mag 30 minuten voor en na geen glaswerk of blikwerk buiten de kantine aanwezig zijn. Het nuttigen van drank in plastic bekers is toegestaan.
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine en kleedkamers.
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

  Sancties

  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.  De s.v. Vosta heeft een commissie ingesteld die onafhankelijk van de trainers, begeleiders advies uitbrengt aan het bestuur van de s.v. Vosta over de aard van de overtreding en te nemen sanctie. Hierbij zal met de betrokken speler ook worden gesproken indien daartoe aanleiding bestaat.

  Gedragsregels:

  Zoals gebruikelijk heeft elke club zijn eigen gedragsregels. Deze regels, hieronder beknopt vermeld, gelden voor elk lid van Vosta. Daarom is het ook belangrijk dat elk nieuw lid, maar natuurlijk ook diegenen die al lid zijn, op de hoogte is van de gedragsregels.

  Voetballen volgens de regels, wat o.a. inhoudt:

  • sportief gedrag in en om het veld,
  • niet natrappen,
  • geen doorgebroken speler neerhalen,
  • niet ingaan op negatief gedrag van de tegenstander.

  Voor het hele team incl. begeleiding geldt:

  • respect hebben voor elkaars eigendommen,
  • niet schelden en vloeken,
  • elkaars fouten accepteren,
  • correct gedrag,
  • orde en netheid,
  • opruimen trainingsmateriaal,
  • netjes achterlaten van kleedkamers (uit en thuis),
  • correct gekleed gaan, kousen omhoog, scheendekkers om en shirt in de broek.

  Kleding is rood shirt, witte broek en zwarte kousen met rood/witte rand.

  Vosta behoudt zich het recht voor op te treden bij herhaald verzuim van deze normen en waarden.